Louise Sparre Interpersonal Sphere

Louise Sparre, Organism, 2018
Louise Sparre, Organism, 2018

[ENGLISH]

Louise Sphere
Interpersonal Sphere

23–25 August 2019

Curated by Alice Máselníková

Vernissage: Friday 23rd August, 17–22
Opening hours: Saturday–Sunday 11–19
Artist talk by Louise Sparre: Saturday 24th August, 17–18*

Address: Råggatan 4, 118 59 Stockholm
2 floor on the right, metro Skanstull or bus 3/4/74 bus stop Eriksdal
Upon arrival ring Ribbung on the doorbell / call Alice at 0728 49 29 89

*Extra invitation! On Saturday 24th at 19.00 there is an artists talk by Terese Mörnvik och Teresia Oweson as part of their exhibition ‘Navigation’ at Candyland gallery in the vicinity. We invite you for a merry collective walk starting at Flat Octopus at 18.45 full of additional art chat.

Facebook event HERE!


EXHIBITION TEXT

Interpersonal Sphere is a special exhibition for both Louise Sparre and me. When we started to plan it several months back, it felt like a daunting challenge. It is the first exhibition organised by Flat Octopus, and therefore one that sets to find our collective ways of working and collaborating. The close contact that is demanded between the artist and the curator is something quite unique. For several days prior to the exhibition, the artist is invited to the curator’s apartment – which is later to become the exhibition venue – to inhabit the space, and get a sense of its routines, motions and atmosphere. In such conditions, an intimate interpersonal communication between the two parties has a fundamental role in producing an exhibition that is conceivably strengthened by the closeness of the relationship and the space surrounding it.

We cannot directly observe a relationship as such; what we can see is only its demonstration in a form of communication, from which we can deduct further conclusions. Similarly, the way in which objects are conveyed to us depends on many variable factors; what kind of objects they are, what they look like, by whom and for what purpose they have been made, how they are connected or what meaning they contain. Louise Sparre’s artworks have the benefit of simultaneously addressing the viewer, touching each other and sharing an internal dialogue, each self-standing in its own way but all being part of a kindred species.

We can follow a clearly set pattern throughout Sparre’s art practice, for whom the body is always the focal point and the sole prerequisite for sensation and thinking. Bodies – and not just the human ones – are a pretty strange thing, functioning in their own inner ways, their cores mysterious for most of us. Every one of them has a function to fulfill, a reason to be here and in this shape. The sole scale of different surfaces, textures and forms that can be found on a body is fascinating. Sparre’s objects mimic this variety of form and purpose. Smooth, membranous or hairy, shedding skin cells and regrowing, all of the art pieces communicate their belonging to a strange breathing organism. The choice of the materials reflects the shifting nature of the objects, equally fragile and violent, delicate and crude, wanting to be seen and wanting to be left alone.

Interpersonal Sphere deliberately preserves the presence of someone using the exhibition venue in their daily life. The exhibition does not try to eliminate the human presence that has made an imprint on the interior, its moods and scents. Instead, the objects try to find their own space amidst the remains of someone else’s cells, interconnect them and communicate the new and existing relationships. They adapt to their surroundings, and alter it at the same time.

Alice Máselníková, curator


BIOGRAPHY

Louise Sparre (b. 1977, Brørup, Denmark) is an artist and co-founder of the artist-run exhibition space KH7artspace in Aarhus. She holds an MA from the Funen Art Academy in Odense. Sparre’s artistic practice centres around the sculptural in a wide range of materials, mixing organic components with their artificial counterparts. Her works are mostly site-specific and often combine multiple sculptural elements that are fitted within their surroundings and merged into a unified whole. In recent years she has been experimenting with performance art as integrated in or interacting with her artworks. Sparre has exhibited at Borås International Sculpture Biennale, Sweden; Metro Arts, Brisbane; Sculpture by the Sea, Sydney; Den Frie Center of Contemporary Art, Copenhagen; Kunsthal Aarhus; Kunsten Aalborg; Floating Art, Vejle, and she has a permanent sculpture in Skovsnogen – Deep Forest Artland.


[SWEDISH]

Louise Sparre
Interpersonal Sphere
23–25 augusti 2019

Vernissage: fredag 23 augusti, 17–22
Konstnärssamtal: lördag 24 augusti, 17–18
Öppettider: lördag–söndag 11–19

Adress: Råggatan 4, våning 2 på höger sida, tunnelbanestation Skanstull eller buss 3/4/74, station Eriksdal.
Ring till “Ribbung” via kodpanelen vid dörren eller till Alice på nummer 0728 49 29 89 för att komma in.

*Extra inbjudan! På lördag den 24e, klockan 19.00, kommer det ske ett konstnärssamtal med Terese Mörnvik och Teresia Oweson som en del av utställningen ‘Navigation’ på galleri Candyland i närområdet. Vi bjuder in våra besökare till en gemensam promenad från Flat Octopus till Candyland kl 18.45, för en kväll fylld av ytterligare konstsamtal!


Utställningstext

Interpersonal Sphere är en speciell utställning för både Louise Sparre och mig. När vi började med planeringen för flera månader sedan kändes det som en skrämmande utmaning. Det är den första utställningen som organiseras av Flat Octopus och därför en som syftar till att finna våra kollektiva sätt att arbeta och samarbeta. Den nära kontakten som krävs mellan konstnären och curatorn är något helt unikt. Under flera dagar före utställningen bjuds konstnären in till curatorns lägenhet, vilket senare ska bli utställningsplatsen, för att bebo utrymmet och få en känsla för dess rutiner, rörelser och atmosfär. I en sådan kontext spelar en intim interpersonell kommunikation mellan de två parterna en grundläggande roll i produktionen av utställningen, som stärks av relationens närhet och av omgivningen.

Vi kan inte observera ett förhållande direkt i sig självt; vad vi kan se är bara dess manifestation i form av kommunikation, från vilken vi kan dra ytterligare slutsatser. På liknande sätt ser vi att hur objekt kommuniceras till oss beror på många variabler, såsom vilken typ av objekt de är, hur de ser ut, av vem och för vilket syfte de har skapats, hur de är sammankopplade och vilka innebörder de bär på. Louise Sparres konstverk har fördelen att på en och samma gång tilltala betraktaren, röra varandra och delta tillsammans i en intern dialog; varje objekt självständigt på sitt sätt men alla en del av motsvarande art.

Det går att följa ett klart mönster genom Sparres konstnärliga verksamhet; kroppen står alltid i huvudfokus och agerar som den enda förutsättningen för känsla och tänkande. Kroppar – och inte bara de mänskliga – är konstiga ting som fungerar enligt sina egna inre logiker och deras kärnor är mystiska för de flesta av oss. Var och en av dem har en funktion att fylla och en anledning att vara precis här, i just denna form. Omfånget av de olika ytor, texturer och dimensioner som finns att finna på en kropp är fascinerande och Sparres objekt efterliknar denna variation av former och funktioner. Släta, membranösa eller håriga, förlorande sina hudceller och återväxande kommunicerar alla konstverken sin tillhörighet till en underlig andningsorganism. Valet av material reflekterar den flytande natur hos objekten som är likaledes ömtålig och häftig, känslig och grov; de vill ses och samtidigt bli lämnade i fred.

Interpersonal Sphere bevarar medvetet närvaron av någon som använt utställningsplatsen i sitt dagliga liv. Utställningen försöker inte eliminera den mänskliga närvaro som gjort intryck på interiören, dess stämning och dofter. Istället försöker objekten hitta sitt eget utrymme mitt bland resterna av någon annans kroppsceller, koppla samman dem och kommunicera både de nya och redan existerande relationerna. De anpassar sig till sin omgivning och förändrar den på samma gång.

Alice Máselníková, curator

Biografi

Louise Sparre (f. 1977, Brørup, Danmark) är konstnär, med magisterexamen från Funen Art Academy i Odense, och en av grundarna till det konstnärsdrivna utställningsutrymmet KH7artspace i Aarhus. Sparres konstnärliga praktik utgår från det skulpturala i en bred variation av material där hon blandar det organiska med sina artificiella motparter. Hennes verk är oftast platsspecifika och kombinerar flertalet skulpturala element, där verk och omgivningar samverkar för att skapa en gemensam helhet. Under senare år har Sparre experimenterat med performancekonst, integrerat i eller interagerande med konstverken. Sparre har tidigare ställt ut på Borås International Sculpture Biennale, Sverige; Metro Arts, Brisbane; Sculpture by the Sea, Sydney; Den Frie Center for Contemporary Art, Köpenhamn; Kunsthal Aarhus; Kunsten Aalborg; Floating Art, Vejle; och hon ställer ut en permanent skulptur i Skovsnogen – Deep Forest Artland.


PHOTO-DOCUMENTATION


Supported by Nordisk Kulturfond