Matilda Lövgren – Tracing Points of Contact

Matilda Lövgren
Tracing Points of Contact
17–19 January 2020

Vernissage Friday 17 January:
17–19.45 Galleri Leoparden, Svartbäcksgatan 20, 75332 Uppsala.
20–22 Omnikvariatet (Dragarbrunnsgatan 53, 75320 Uppsala), with live music performance by Klangriket

Saturday 18 – Sunday 19 January:
12–18 Galleri Leoparden

FACEBOOK EVENT


EXHIBITION TEXT  [ENG]

Introduction

Tracing Points of Contact is the first opportunity that Flat Octopus has had to create an exhibition in Uppsala, since we started in the spring of 2019. While our previous endeavors have traversed the somewhat experimental dimension through showing art in apartments, this exhibition is a step into the more traditional world of showing art in an art gallery. This does not, however, mean that we are not covering new grounds in other ways. Uppsala is a city with its own internal networks and this often proves to be a challenge in itself. While working with this exhibition, I realized how little I knew of the creative work being done in the city today. Having lived in Uppsala for three years and being deeply involved with the art world in general, one would think I should have a good knowledge of the artists and exhibition spaces around me. I realized slowly that it was not only me longing for connections within my local art scene. Other artists whom I have met over the years consistently raise the issue of Uppsala having a scattered art scene, which lacks collaborative forums where diverse groups of creative people and artists could connect. This is also something Flat Octopus values and strives for in its projects. 

This exhibition thus serves a number of functions. It introduces the work of an emerging artist to the scene, opens up two existing venues in Uppsala to new audiences and promotes experimental and collaborative activity in the local art community. By working with Leoparden, a cultural center for youths, and Omnikvariatet, a venue for all kinds of creative expressions, we strive to show new ways of how the art world in Uppsala and beyond might operate.

Tracing Points of Contact

In this exhibition by Matilda Lövgren, viewers are invited to take part in a transgressional journey between sculpture and printmaking. An artwork ‘Traces of Points of Contact’ served as an inspiration for the title of the exhibition, in which the physical traces of materiality and tracing as a method of drawing are present in both direct and symbolic ways. 

The artist’s practice seamlessly blends sculptural elements and installation with the iconic flatness and illustrative qualities of graphic printmaking. Her preoccupation with the material is visible through a sense of preservation, always conserving the original form of the material in some way. Her printed works mimic the shapes and textures of wood, folded fabric and strips of paper and at the same time place them in a new context where the original objects are absent. 

While her prints make use of three-dimensional qualities of objects, there is a decisive graphic trait to the textures she invokes in her sculptural work. This is most notable in the piece Mesh and Rope, where white string lines interlace with chicken wire to create a flat drawing within a three-dimensional structure, tracing a seemingly natural path through the wire web. Like with her almost abstract graphic work, the viewer might feel as if the artist is merely emphasizing something which had already been resting inside of the material.

With an aspiration to explore sculpture, materiality and space, Matilda’s background in printmaking serves as a stimulating counter-view, propelling an understanding of subtle spatial relations and sparking new questions on how to make use of the material at hand. Despite their subdued colors and soft imagery, the pieces dominate the room and occupy the space with their trans-dimensional qualities. Through subtle intervention, the artist lets the various materials meet seemingly on their own terms, leaving traces on each other to create new visions of materiality and form.  / Paulina Granat, curator

BIOGRAPHY

Matilda Lövgren (b. 1994) is a Swedish artist currently residing in Amsterdam. Her artistic practice revolves around exploring the qualities and characteristics of materiality, sculpture and space. Currently a student at Gerrit Rietveld Academie of Art and Design in Amsterdam, she previously studied printmaking and fine art at Stockholm College of Printmaking Arts and Idun Lovén Art School, Sweden. She has previously exhibited at Stockholm Fringe Festival (2018 and 2019) and at Råmaterial, with the exhibition “Och med ens är det något som skiftar i luften” in 2019.

ABOUT THE VENUES

Galleri Leoparden is a contemporary exhibition space hosted by Leoparden Culture Centre. The centre is financed by Uppsala municipality and organises cultural activities for youths between 16–26, as a part of YMCA Uppsala.

Omnikvariatet does not have a fixed format, but is constantly recreated by us all. Right now it serves as a meeting point, a cultural stage, an art gallery and an antiquarian book shop. Omnikvariatet is located in the cultural heart of Uppsala at Ulf Peder Olrogs Plats.

Flat Octopus wants to thank Kulturhuset Leoparden and Omnikvariatet for making this exhibition possible.


EHIBITION TEXT [SWE]

Introduktion

Tracing Points of Contact är den första utställningen som Flat Octopus har haft möjlighet att göra i Uppsala sedan vi startade våren 2019. Medan våra tidigare projekt har rört sig i en något experimentell dimension genom att presentera konst i lägenheter, så blir denna utställning ett steg in i den mer traditionella praktiken av att ställa ut konst i ett konstgalleri. Detta betyder dock inte att vi inte bryter ny mark på andra håll. Uppsala är en stad bestående av sina alldeles egna interna nätverk vilket ofta utgör en utmaning i sig självt. Medan jag arbetade med den här utställningen upptäckte jag hur lite jag egentligen vet om det kreativa arbete som sker i staden idag. Eftersom jag har bott i Uppsala i över tre år och är engagerad i konstvärlden generellt, kanske man tycker att jag borde ha goda kunskaper om de konstnärer och utställningsrum som omger mig. Men icke. Jag insåg dock sakta att det inte bara var jag själv som längtade efter djupare förankring i min lokala konstscen. Andra konstnärer omkring mig, som jag lärt känna genom åren, lyfte konsekvent frågan om att Uppsala är en splittrad konstsfär, med bristande gemensamma forum för mångfaldiga grupper av människor och konstnärer att samlas i. Detta är även en fråga som vi i Flat Octopus intresserar oss för som grupp, och som vi arbetar med i våra olika projekt. 

Denna utställning har alltså kommit att få fylla ett flertal funktioner. Den introducerar det konstnärliga arbetet av en ung och ännu relativt oetablerad konstnär till scenen i Uppsala, öppnar upp två kulturella samlingspunkter för en ny publik och förespråkar en strävan mot experimentellt och samverkande arbete inom den lokala konstvärlden. Genom att samarbeta med Kulturhuset Leoparden, ett kulturcentrum för unga, och Omnikvariatet, en plats för konstnärliga uttryck av alla olika former, strävar vi mot att visa nya möjliga vägar för hur konstvärlden i Uppsala och bortom kan verka framöver.

Tracing Points of Contact

I denna utställning med konstnären Matilda Lövgren bjuds besökaren in att ta del av en gränsöverskridande resa mellan skulptur och grafik. Konstverket “Traces of Points of Contact” har givit inspiration till titeln på utställningen, i vilken fysiska spår (“traces”) och kalkering som konstnärlig metod (“tracing”) är närvarande både på ett direkt och symboliskt plan. 

Konstnärens praktik blandar sömlöst skulpturala element och installation med de närmast ikoniska tvådimensionella, illustrativa kvalitéerna hos grafiska tryck. Hennes intresse för olika material är synligt genom en upplevelse av bevarande, där egenskaperna hos objektens originalform alltid erfars som närvarande på ett eller annat sätt. Konstnärens grafiska verk imiterar formerna och texturerna hos trä, veckat tyg och pappersremsor samtidigt som de placerar dessa i en ny kontext, där de ursprungliga objekten är frånvarande. 

Samtidigt som hennes grafiska tryck använder sig av de tredimensionella kännetecknen hos olika objekt, så finns ett distinkt grafiskt uttryck hos konstnärens skulpturala arbeten. Allra mest syns detta i verket “Mesh and Rope”, där vita linjer flätas samman med hönsnät och skapar banor genom den tredimensionella strukturen, tecknande en till synes naturlig väg genom metallens nät. Liksom med hennes nästan abstrakta grafiska verk, kan betraktaren uppleva det som att konstnären här helt enkelt understryker de karaktärsdrag och egenheter som redan ligger vilande i materialet. 

Med en strävan mot att utforska skulptur, materialitet och rum fungerar konstnärens bakgrund inom grafiken som en stimulerande motpol, vilken ger skjuts åt förståelsen för subtila spatiala relationer och ger uppslag till nya frågor om hur materialet till hands ska behandlas. Trots deras dämpade färger och mjuka bildvärldar dominerar verken rummet och upptar utrymmet med sina transdimensionella kvalitéer. 

Genom försiktigt ingripande låter konstnären de olika materialen mötas, skenbart på sina egna villkor. De lämnar spår på varandra och skissar därmed nya visioner av materialitet och form. / Paulina Granat, curator

OM KONSTNÄREN

Matilda Lövgren (f. 1994) är en svensk konstnär baserad i Amsterdam, Nederländerna. Hennes konstnärliga praktik handlar om att utforska kvalitéerna och egenskaperna hos skulptur, materialitet och rum. Hon studerar för närvarande vid Gerrit Rietveld Academie för konst och design i Amsterdam och är tidigare utbildad i grafik och konst vid Grafikskolan i Stockholm samt Konstskolan Idun Lovén. Matilda har tidigare ställt ut på Stockholm Fringe Festival (2018, 2019) samt på Råmaterial med utställningen “Och med ens är det något som skiftar i luften” (2019).

OM LOKALERNA

Galleri Leoparden är en del av Kulturhuset Leoparden, ett kulturcentrum för unga mellan 16-26. Verksamheten drivs av KFUM Uppsala och får finansiering av Uppsala kommun, för att möjliggöra och skapa kulturella evenemang för personer inom målgruppen. Allt från konstutställningar, konserter och marknader, till workshops, poesiuppläsningar och studiecirklar hör hemma här.

Omnikvariatet är ingenting konstant, utan skapas ständigt av dom som rör sig där. Just nu är det en mötesplats, en kulturscen, galleri och antikvariat med låga trösklar och högt i tak. Omnikvariatet ligger i hjärtat av Uppsalas kulturtorg, Ulf Peder Olrogs plats, nära både stationen och innerstaden.

Flat Octopus vill tacka Kulturhuset Leoparden och Omnikvariatet för att de gjort denna utställning möjlig!


PHOTO DOCUMENTATION


Supported by Nordisk Kulturfond